Ruský vliv

Toto riziko spadá do kategorie Sankce, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel může být pod vlivem osoby ruské státní příslušnosti nebo být v jiném srovnatelném postavení. Pokud by takové riziko potvrdilo, nesměl by se ve smyslu sankčních opatření EU podílet na plnění nadlimitních veřejných zakázek.

Jedná se o aplikaci Článku 5k nařízení Rady EU č. 833/2014, který zakazuje, aby určení dodavatelé s ruskou státní příslušností, sídlem v Ruské federaci či ve vlastnictví Ruských občanů byly dodavateli nadlimitních veřejných zakázek. Podlimitních veřejných zakázek či zakázek malého rozsahu (v kontextu České republiky) se toto omezení netýká.

Jak je riziko zjišťováno

Kombinací veřejně dostupných i interních informací vlastní metodou určujeme riziko ovládání subjektu osobami ruské státní příslušnosti či obdobnými. 

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 podrobně specifikuje, za splnění jakých podmínek se dodavatel nesmí nadále podílet na plnění veřejných zakázek. Hlášené riziko upozorňuje na možné naplnění těchto podmínek, ani zdaleka ho však nemůže potvrdit. Zadavatel by si měl jednak vlastním zjišťováním, jednak výzvou dodavateli ověřit, nakolik mohou být podmínky nařízení naplněny.