Nadměrná četnost víceprací

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

U veřejných zakázek plněných dodavatelem dochází ke sjednávání tzv. víceprací významně časteji než u zakázek jiných dodavatelů. Spatřujeme tak riziko, že dodavatel může úmyslně navyšovat cenu zakázek právě prostřednictvím víceprací.

Jak je riziko zjišťováno

Pro každou oblast veřejných zakázek podle předmětu plnění určíme dodavatele s největším podílem zakázek s vícepracemi, odpovídající horním 10 percentilům dodavatelů. Současně zjišťujeme, zda detekovaný podíl zakázek s vícepracemi převyšuje alespoň 5 % všech zakázek plněných dodavatelem a zda takových zakázek existuje alespoň 5 v posledních 5 letech.

Doporučené kroky

Zadavatel by měl prověřit, zda provedení všech sjednaných víceprací bylo nutné a jejich potřeba je řádně zdokumentována.