Vznik těsně před zakázkou

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Jestliže dodavatel vznikl takto krátce před uzavřením smlouvy, měl by si zadavatel položit hned několik otázek:

Jak je riziko zjišťováno

Srovnáváme datum vzniku dodavatele podle oficiálních registrů s okamžikem uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Pokud ke vzniku došlo méně než 90 dní před zadáním zakázky, považujeme to za rizikový faktor.

Doporučené kroky

Prověřit doložení naplnění kvalifikačních požadavků. Jak dodavatel dokládal splnění kvalifikačních požadavků, pokud byly zadavatelem stanoveny?Zadavatel by měl rovněž prošetřit, zda nedošlo ke střetu zájmů žádné osoby uvnitř zadavatele, respektive zda dodavatel nemohl jednat na základě interních znalostí zadavatele.