Pochybení dle ÚOHS

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval u dané veřejné zakázky pochybení, které mělo nebo mohlo mít dopad na výsledek zadávacího postupu, a tedy se jedná o vážné pochybení zadavatele.

Riziko rovněž zobrazujeme u všech dalších zakázek, které ÚOHS prošetřoval, avšak nekonstatoval u nich vážné pochybení - ovšem v těchto případech má riziko nulovou hodnotu a slouží jen pro informaci.

Jak je riziko zjišťováno

Jednotlivá rozhodnutí ÚOHS zveřejněná ve sbírce na webu Úřadu jsou automatizovaně provázána na evidenci veřejných zakázek dle Věstníku či profilu zadavatele (možnost automatického propojení však není úplná a bezchybná). 

Současně jsou tato rozhodnutí provázána mezi sebou tak, aby byl pokud možno znám stav po právní moci souvisejícího rozhodnutí. Takto provázaná rozhodnutí jsou klasifikována podle dostupné informace o výsledku rozhodování.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Je vhodné ověřit, z jakého důvodu bylo pochybení konstatováno. Samotnému zadavateli veřejné zakázky typicky bude existence rozhodnutí známa, ostatní uživatelé jsou na tuto situaci tímto upozorněni.

Vyhodnotit závěry Úřadu.