Procesní nedostatky

Tato skupina rizik ukazuje na atypické znaky, které mohou být spojené s nedostatečnou přípravou zadávacího řízení. Typicky násobné změny podmínek nebo velmi dlouhá doba hodnocení nabídek. Obsahuje následující rizika:

Popis

Sledujeme jednak fázi před otevřením nabídek (zda nedocházelo k nadměrně častým změnám v zadávacích podmínkách), jednak fázi po otevírání nabídek (zda byl zadavatel schopen uzavřít smlouvu v přiměřené době od otevření nabídek).

Omezení

Rizika této kategorie jsou vyhodnocována ex-post u konkrétních zakázek a nejsou proto dostupná v nástroji Tenderman a strojových rozhraních pro prověřování dodavatelů.