Střet zájmů obecný

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

V subjektu dodavatele vystupuje osoba, která je evidována rovněž jako veřejný funkcionář ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Zadáním zakázky takovému dodavateli může dojít k porušení různých zákonných ustanovení, které regulují oblast střetu zájmů a mají různě závažné důsledky. Jde především o § 44, § 48 odst. 5 písm. b) a odst. 8 či § 124 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, případně § 3 či § 4b zákona o střetu zájmů.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě centrálního registru oznámení, obsahujícího identifikaci veřejných funkcionářů ve smyslu zákona o střetu zájmů, zjišťujeme, zda osoba patřící do organizace některého zadavatele nevystupuje rovněž ve struktuře subjektu, který je dodavatelem tohoto zadavatele. S ohledem na omezenou dostupnost dat v registru oznámení fakticky ověřujeme pouhou shodu jmen za pomocí některých dalších vybraných identifikátorů - z toho důvodu současně platí následující:

1) u jmen s velmi častým výskytem není shoda hlášena nikdy (např. osoba se jménem "Josef Novák" nemůže být nikdy předmětem zjištěného rizika),

2) pro neobvyklá či výjimečná příjmení postačí shoda i tohoto příjemní, a to ve variantě s i bez "-ová" (tedy ověřujeme i možnou příbuzenskou shodu),

3) u ostatních ověřujeme přesnou shodu jména a příjmení.

Aby bylo riziko hlášeno, musí být tedy splněno hned několik podmínek najednou:

Nestačí tedy, že vedoucí zaměstnanec úřadu či jiná osoba má živnostenské oprávnění nebo je společníkem společnosti, musí docházet rovněž k plnění zakázek.

S ohledem na uvedené upozorňujeme, že tato metoda může odhalit pouze část reálně existujících rizik.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko je hlášeno na základě prosté shody jmen osob, tedy může být doprovázeno vyšší mírou nepřesnosti.

Prověřit opatření na předcházení rizik plynoucích ze střetu zájmů.