Regionální politik u dodavatele

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Člověk se vztahem k dodavateli (člen orgánu právnické osoby, skutečný majitel či OSVČ v případě fyzické osoby podnikající) kandidoval v místních (obecní nebo krajské) volbách.  Současně je "jeho" společnost dodavatelem obce či kraje v témže regionu, ve kterém kandidoval

Tato situace značí, že může mít lokální vliv na politickou scénu, přinejmenším má znalosti o fungování oblastní politiky a tady významnou výhodu v konkurenčním boji. Obecně existuje riziko ztráty reputace z důvodu možného zneužití tohoto postavení.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě veřejně dostupných dat o osobách kandidujících ve volbách je zjišťováno, zda tyto osoby současně nejsou členy rozhodujících orgánů společností, jejich skutečnými majiteli, či zda se nejedná o osoby samostatně výdělečně činné, které dodávají veřejné zakázky ve veřejném sektoru.

Zadavatelé, kterým takoví dodavatelé dodávali jakékoli veřejné zakázky, a kteří jsou současně ze stejného kraje, v jakém konkrétní s dodavatelem spojená osoba kandidovala, vidí u dodavatele riziko.

Zohledňovány jsou pouze volby krajské a obecní, přičemž je brán v potaz i časový souběh událostí ("členství" ve společnosti, období ve funkci atd.).

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko nemusí být relevantní z mnoha důvodů: