Chybí soutěž na profilu zadavatele

Toto riziko spadá do kategorie Nesoutěžený výdaj, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Na profilu zadavatele neevidujeme žádnou zakázku zadanou danému dodavateli (buď zcela chybí informace o zakázce, nebo neobsahuje údaje vybraného dodavatele). Může jít o obcházení zákona nebo limitů vnitřních směrnic. S ohledem na objem plnění je dobrou praxí na profilu zadavatele uveřejnit informace o proběhlé soutěži a skutečně uhrazené ceně.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme ze souhrnných objemů dat z Věstníku, registru smluv a případně účetnictví za kontrolované období. Riziko hlásíme tehdy, pokud objem plnění dodavateli převyšuje částku 500 tis. Kč bez DPH úměrně navýšenou podle délky kontrolovaného období a současně na profilu zadavatele v daném období neevidujeme žádnou zakázku zadanou danému dodavateli.

Při určení možného rizika zohledňujeme i možnost čerpání z historických zakázek, z centrálně zadaných zakázek či obdobné příčiny.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Ačkoli při určování rizika bereme v potaz mnohé legitimní důvody pro nezjištění zakázky na profilu zadavatele, je možné, že se nedaří pokrýt všechny příčiny. Zadavatel by tak měl ověřit, zda není riziko důvodně vyvráceno. Chybějící soutěž na profilu může být také následkem nedostatečného množství zveřejněných informací k zakázce na profilu - pokud zadavatel sice zakázku zveřejnil, ale dodavatel zde není uveřejněn vůbec nebo bez potřebných údajů, je nadále hlášeno riziko.

Pokud se riziko potvrdí, mělo by dojít k dodatečnému zveřejnění informací. Současně je však třeba prověřit, jakým způsobem se zakázka vůbec soutěžila, pokud řízení nebylo realizováno prostřednictvím profilu, včetně přijetí takových opatření, aby do budoucna k takové situaci nedocházelo.