Nesprávná smluvní cena

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Cena či hodnota smlouvy uvedená v registru smluv může obsahovat překlep či jinou nesprávnost. V důsledku tak nemusí být naplněn požadavek na uvedení povinné informace.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme v následujících případech:

1) uvedená cena/hodnota včetně DPH je nižší než bez DPH;

2) uvedená cena/hodnota včetně DPH je rovna ceně/hodnotě bez DPH, ačkoli smluvní strana byla někdy v minulosti zaregistrována k plátcovství DPH;

3) hodnota DPH vypočtená na základě uvedené ceny/hodnoty včetně a bez DPH neodpovídá zákonným sazbám DPH.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Smlouva se může týkat plnění, které je osvobozené od daně z přidané hodnoty nebo podléhá několika různým sazbám daně, v důsledku čehož neodpovídá výsledná vypočtená sazba žádné zákonné sazbě.

Opravit informaci. V případě zjištěné chyby v informaci o ceně/hodnotě je vhodné takovou informaci opravit, a to kdykoli, jedná-li se o chybu v psaní a počtech bez dopadu na platnost smlouvy.