Častí konkurenti

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel se významně často uchází o zakázky spolu s dalším konkrétním dodavatelem, přičemž oběma dodavatelům je zadáváno srovnatelné množství zakázek. Existuje riziko, že se jedná o dohodu dodavatelů o rozdělení trhu. V takovém případě by docházelo k umělému snižování konkurence na trhu a tedy zřejmě k nehospodárnému vynakládání finančních prostředků.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z údajů o všech podaných nabídkách do všech veřejných zakázek, tedy včetně nabídek neúspěšných. Riziko hlásíme tehdy, pokud pro konkrétní dvojici dodavatelů platí, že:

Pokud konkrétní veřejná zakázka vykazuje dostatečný počet podaných nabídek, nepovažujeme součinnost mezi dodavateli za pravděpodobnou, a proto u takové zakázky toto riziko nekonstatujeme.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Zjištěný stav může být pouhou shodou okolností - typicky pokud se na relativně uzavřeném trhu potkávají dodavatelé, kteří vyhrávají ve výrazně vyšším poměru než jiní, neboť disponují nějakou přidanou hodnotou. 

V případě zjištění tohoto rizika je vhodné prověřit, zda obdržené nabídky na zakázku nevykazují společné znaky, respektive zda je důvodné se domnívat, že nabídky byly opravdu předložené s úmyslem si konkurovat. Pokud je riziko konstatováno u zakázek, ve kterých zadavatel přímo oslovoval dodavatele, pak je vhodné do budoucna tzv. rotovat oslovované dodavatele, tedy nevyzývat k podání nabídky totožný okruh dodavatelů.